International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Le Dong

Publications

Year
Venue
Title
2012
FSE

Coauthors

Dengguo Feng (1)
Jian Guo (1)
Shuang Wu (1)
Wenling Wu (1)
Jian Zou (1)