International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Jie Guan

Affiliation: The Data Communications Technical Researh Institute

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT
2014
EPRINT

Coauthors

Lin Ding (1)
Bin Hu (1)
Chenhui Jin (1)
Dongdai Lin (1)
Chuanda Qi (1)
Kai Zhang (1)