International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Jia Zhuang

Publications

Year
Venue
Title
2016
ASIACRYPT

Coauthors

Jiwu Jing (1)
Jingqiang Lin (1)
Yuan Ma (1)
Shuangyi Zhu (1)