International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Paper: Weak-Key Leakage Resilient Cryptography

Authors:
Zuoxia Yu
Qiuliang Xu
Yongbin Zhou
Chengyu Hu
Rupeng Yang
Guangjun Fan
Download:
URL: https://eprint.iacr.org/2014/159
Search ePrint
Search Google
BibTeX
@article{eprint-2014-25706,
  title={Weak-Key Leakage Resilient Cryptography},
  journal={IACR Cryptology ePrint Archive},
  volume={2014},
  pages={159},
  url={https://eprint.iacr.org/2014/159},
  author={Zuoxia Yu and Qiuliang Xu and Yongbin Zhou and Chengyu Hu and Rupeng Yang and Guangjun Fan},
  year=2014
}