International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Xiaoli Dong

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Xiangxue Li (1)
Qinglan Zhao (1)
Dong Zheng (1)