International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Guo Li

Publications

Year
Venue
Title
2014
EPRINT
2014
EPRINT

Coauthors

Hanling Lin (2)
Xiaofeng Wang (2)
Weijian Wang (1)
Chen Xu (2)