Author Index for IACR Fast Software Encryption (FSE) 2012


Bogdanov, Andrey , 29
Carlet, Claude , 370
Chen, Jiazhe , 90
Courtois, Nicolas , 310
Daemen, Joan , 427
Dakhilalian, Mohammad , 390
De Cannière, Christophe , 290
Dinur, Itai , 9 , 447
Dong, Le , 127
Duc, Alexandre , 407
Dunkelman, Orr , 9 , 447
Feng, Dengguo , 127
Fleischmann, Ewan , 200
Forler, Christian , 200
Goubin, Louis , 370
Gu, Dawu , 90
Guo, Jian , 127 , 407
Heyse, Stefan , 350
Isobe, Takanori , 268
Jean, Jérémy , 110
Khovratovich, Dmitry , 248
Kiltz, Eike , 350
Li, Ji , 268
Li, Leibo , 90
Li, Wei , 90
Ling, San , 164
Liu, Ya , 90
Liu, Zhiqiang , 90
Lu, Jiqiang , 69
Lucks, Stefan , 200
Lyubashevsky, Vadim , 350
Mala, Hamid , 390
Mendel, Florian , 228
Mouha, Nicky , 290
Nad, Tomislav , 228
Naya-Plasencia, Marıa , 110 , 147
Nguyen, Long , 330
Nyberg, Kaisa , 1
Paar, Christof , 350
Peyrin, Thomas , 110 , 147 , 164 , 407
Pieprzyk, Josef , 164
Pietrzak, Krzysztof , 350
Preneel, Bart , 49 , 290
Prouff, Emmanuel , 370
Quisquater, Michael , 370
Rechberger, Christian , 248
Rivain, Matthieu , 370
Rogaway, Phillip , 184
Roscoe, Bill , 330
Saarinen, Markku-Juhani Olavi , 220
Sajadieh, Mahdi , 390
Savelieva, Alexandra , 248
Schläffer, Martin , 228
Sepehrdad, Pouyan , 310 , 390
Shamir, Adi , 9 , 447
Shibutani, Kyoji , 268
Sokolowski, Przemyslaw , 164
Sun, Yue , 49
Sušil, Petr , 310
Tischhauser, Elmar , 49
Van Assche, Gilles , 427
Vaudenay, Serge , 310
Velichkov, Vesselin , 290
Wang, Huaxiong , 164
Wang, Meiqin , 29 , 49
Wang, Xiaoyun , 90
Wei, Lei , 164 , 407
Wooding, Mark , 184
Wu, Shuang , 127
Wu, Wenling , 127
Zhang, Haibin , 184
Zou, Jian , 127