Cryptology ePrint Archive: Report 2013/414

Available versions in chronological order


A novel certificateless deniable authentication protocol
Chunhua Jin, Chunxiang Xu, Xiaojun Zhang, Qianna Xie, Fagen Li
Publication Info: No


[ Cryptology ePrint archive ]