International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Paper: Non-Interactive Cryptography in the RAM Model of Computation

Authors:
Daniel Apon
Xiong Fan
Jonathan Katz
Feng-Hao Liu
Elaine Shi
Hong-Sheng Zhou
Download:
URL: https://eprint.iacr.org/2014/154
Search ePrint
Search Google
BibTeX
@article{eprint-2014-25678,
  title={Non-Interactive Cryptography in the RAM Model of Computation},
  journal={IACR Cryptology ePrint Archive},
  volume={2014},
  pages={154},
  url={https://eprint.iacr.org/2014/154},
  author={Daniel Apon and Xiong Fan and Jonathan Katz and Feng-Hao Liu and Elaine Shi and Hong-Sheng Zhou},
  year=2014
}