International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yingjun Zhang

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Dengguo Feng (1)
Yu Qin (1)
Weijin Wang (1)
Bo Yang (1)